SZKOŁA PODSTAWOWA

  • Pozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
  • wzmacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,
  • kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało i zdrowie i sprawność fizyczną, oraz wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
  • rozwija umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego,
  • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
  • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym, i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
  • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans,
  • stwarza warunki do rozwoju samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
  • stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

Dodatkowe informacje