MONITORING

Regulamin

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu

§ 1.

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest ZespółSzkół im. Jana Pawła II w Rawiczu reprezentowana przez mgr Martę Rzepecką, zwany dalej Administratorem.

§ 3.

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

§ 4.

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje wejście do budynku Administratora przy
  ul. Grota Roweckiego 9F, oraz korytarze na parterze, pierwszym i drugim piętrze.
 2. System monitoringu wizyjnego składa się z:
 1. kamer przemysłowych rejestrujących obraz wewnątrz ww. budynków,
 2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
 3. stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
 1. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Administratora w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 9F
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 4. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5.

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z napisem „Obiekt monitorowany” przy wejściach do budynków.
 2. Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do budynku, na stronie internetowej Administratora
  w zakładce "Monitoring" zamieszcza się klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu
  w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6.

Bieżący dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają osoby upoważnione do tego przez Administratora, a w szczególności: Administrator Systemów Informatycznego jego zastępca oraz pracownicy przedsiębiorstwa świadczącego usługi ochrony osób i mienia oraz świadczącego usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7.

 1. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku.
 2. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem
  o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 3. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół. Jeśli osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu przed upływem wskazanych wyżej 6 miesięcy zwróci się do Administratora z prośbą o wydłużenie 6-miesięcznego terminu, Administrator przedłuża okres przechowywania nagrania o kolejne 6 miesięcy.
 4. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 5. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze prowadzonym przez Administratora Systemu Informatycznego obejmującym następujące informacje:

numer porządkowy kopii,

okres, którego dotyczy nagranie,

źródło nagrania, np. kamera nr ….,

datę wykonania kopii,

dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,

w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,

w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§ 8.

Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Administratora w zakładce "Monitoring".

 


Załącznik nr 1

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – MONITORING WIZYJNY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu reprezentowana przez mgr Martę Rzepecką z siedzibą w Rawiczu przy ul. Grota Roweckiego 9F, 63 – 900 Rawicz, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 65 546 51 37.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
  2. zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także ochrony mienia - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e RODO.
 1. Przetwarzaniu mogą podlegać dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie wizerunku, a także numeru rejestracyjnego pojazdu (jeśli monitoring obejmuje przestrzenie, w jakich mogą znajdować się pojazdy).
 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest w następujących lokalizacjach: wejście do budynku Administratora przy ul. Grota Roweckiego 9F, oraz korytarze na parterze, pierwszym i drugim piętrze.
 1. Budynki objęte monitoringiem oznaczone są tabliczkami z napisem: „Obiekt monitorowany”.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także osoby, które wykażą interes w uzyskaniu zapisu z monitoringu, a udostępnienie tych nagrań jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.
 4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, jednakże w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. przenoszenia danych osobowych;
  4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przebywanie na terenie lub w pomieszczeniach objętych monitoringiem wizyjnym (wskazanych w pkt. 6) powoduje, że Pani/Pana dane osobowe (określone w pkt. 5) są zbierane przez Administratora. W przypadku wizyty w urzędzie lub przebywania na monitorowanym obszarze, przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt. 4. Jeżeli nie chce Pani/Pan, aby Pani/Pana dane osobowe zostały utrwalone na nagraniach z monitoringu, nie należy przebywać na terenie i w pomieszczeniach, na którym prowadzony jest monitoring wizyjny i wybrać inny sposób kontaktu z urzędem, jeśli jest przewidziany dla danej sprawy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dodatkowe informacje